MBC ordiancija implementirala standard ISO 9001:2015

Od samog osnivanja MBC klinike 2008 godine, dr Marija Balković kao osnivač i direktor zajedno sa celim MBC timom kontinuirano radi na daljem stručnom usavršavanju, 
ali i na unapređenju procesa rada i kvaliteta pruženih usluga.
 
Ispunjene najrigoroznijiih ISO standarda, njihova implementacija i konačno - Sertifikat ISO 9001:2015 Politike sistema menadžmenta Kvalitetom -  je samo jedana od potvrda stanog zalaganja
 i rada na daljem unaprađenju usluga, ispunjenju zahteva i očekivanja pacijenata, kao i unapredjenju sistema poslovanja.
 
Politika sistema menadžmenta kvalitetom MEDICAL BEAUTY CENTER-a zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema,
uz stalno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom, kao i povećanjem efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja.
 
Kao i do sada, MBC nastavlja da radi na daljem unapredjenju i poboljšanju kvaliteta usluga i ostvarenju sledećih ciljeva: 

 • Ispunjavanje svih zahteva i očekivanja pacijenata i relevantnih zainteresovanih strana
 • Konstantnu analizu poslovnog okruženja i uočavanja rizika i prilika za poslovanje koje proizilaze iz okruženja
 • Posvećenost najvišeg rukovodstva: primena liderskih veština, privrženosti i aktivnom učešću u svim procesima sistema menadžmenta kvalitetom
 • Uklјučuje posvećenost zadovolјenju primenlјivih hteva za obavezu za usklađenost sa zakonima, propisima i drugim zahtevima svih zainteresovanih strana
 • Uklјučuje posvećenost stalnom pobolјšavanju sistema kvaliteta i primeni preventivnih mera radi kontinualnog unapređenja menadžment sistema
 • Uspostavljanje i kontinualno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom, identifikujući rizike i prilike koje mogu imati uticaj na usaglašenost usluga i mogućnost unapređenja zadovoljstva pacijenata
 • Obezbeđenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra kako iz domena poslovnih aktivnosti, tako i uključivanje svih zaposlenih u uspostavljanje, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom
 • Održavanje i kontinualno unapređenje znanja, kompetentnosti i svesti zaposlenih o poslovnim aktivnostima;  primenu procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na proceni i umanjenju rizika
 • Kontinualna identifikacija i procena svih potencijalnih rizika i primene preventivnih mera vezanih za poslovne aktivnosti, kako bi se isti eliminisali ili sveli na najmanju moguću meru
 • Donošenje odluka na osnovu činjenica
 • Uspostavljanje i upravljanje uzajamno korisnim odnosima sa svim zainteresovanim stranama
 • Obezbeđenje resursa za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom
 • Proširivanje postojećih kapaciteta i asortimana usluga organizacije
 • Uvođenje novih usluga, metoda i tehnika rada i procesa
 • Smanjenje troškova
 • Obezbeđenje prepoznatljivosti imidža na tržištu
 • Stalni razvoj resursa organizacije, kako ljudskih, tako i materijalnih

Sistem menadžmenta kvalitetom se prati, meri, preispituje i kontinualno poboljšava uz redovno izveštavanje i komunikaciju statusa i efikasnosti na svim nivoima MEDICAL BEAUTY CENTER-a.
 
Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u MBC Klinici.